Kursplan

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1

Kurskod
APE269
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • särskilja och diskutera några olika perspektiv på kunskap och lärande
  • diskutera den egna professionella erfarenheten av undervisningsformer och arbetssätt samt koppla teoretiska resonemang till den egna undervisningen
  • vara förtrogen med fysiska och digitala lärmiljöer och reflektera över hur de olika miljöerna påverkar undervisning och lärande
  • planera, genomföra och utvärdera ett undervisningspass i en kurs inom det egna området
  • diskutera anpassning av undervisning och lärmiljöer ur ett inkluderings- och tillgänglighetsperspektiv
  • redogöra för och kritiskt granska regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
  • översiktligt redogöra för innehållet i lagtext och lokala regelverk som reglerar högskoleutbildning samt diskutera hur dessa kan tillämpas i läraruppdraget
  • diskutera möjligheter för studenters medverkan i och utformning av ett specifikt kursmoment.

Innehåll

Undervisning och lärande inom högskolan utgör huvudinnehåll i kursen. Detta innehåll knyts till frågor om mål, värdegrund och regelverk i högre utbildning. Innehållet är planerat för att deltagarna ska kunna anknyta till det egna läraruppdraget och den egna undervisningsmiljön (fysisk och digital) – ämnet, akademin och högskolan – varvid Högskolan Dalarnas mål och vision utgör ett levande inslag i kursen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och studiegruppsträffar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga uppgifter, muntliga och skriftliga diskussioner, test, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen utgår från Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning från 2016-04-15.

För nätbaserad kurs krävs följande: att kursdeltagaren har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande samt webbkamera är obligatoriskt vid muntliga examinationer (kursträffar).