Kursplan

Problemlösning

Kurskod
AMT23M
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp
Maskinteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2019-11-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-01.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskaper om problemlösningmetoder, i synnerhet metoder som syftar till att lösa tekniska problem.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Strukturera ett problem med hjälp av grafiska och textbaserade metoder.
 • Analysera och utvärdera olika problemlösningsvägar för ett identifierat problem.
 • Redovisa resultaten i en skriftlig rapport.
 • Identifiera tekniska och fysiska motsättningar i en problemställning.
 • Analysera tekniska systems möjliga utvecklingsvägar med hjälp av given metod.
 • Föreslå principiella lösningar för ett problem med hjälp av given metod.

  Innehåll

  Kursen behandlar problemlösningsmetodik där olika verktyg studeras för att öka problemlösningsförmågan. Vidare kommer verktyg och metoder gås igenom och övas.
  Ett projektarbete kommer att genomföras där ett tekniskt problem skall lösas genom att applicera principiella konceptlösningar som tas fram med hjälp av metoder och verktyg från kursen.

  Examinationsformer

  Inlämningsuppgifter 3,5hp

  Projektarbete 4hp

  Arbetsformer

  Föreläsningar, övningar och projektarbete

  Betyg

  Som betygsskala används U - G

  Förkunskapskrav

  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.