Kursplan

Material och skadefallsanalys

Kurskod
AMP23U
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Materialteknik (MPA)
Ämnesgrupp
Materialteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Materialteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Förklara vikten av skadefallsanalys i konstruktionsdesign.
  • Utforma och genomföra lämplig strategi för att hantera specifika skadefall
  • Implementera detaljerad rotorsaksanalys
  • Använda olika verktyg och tekniker för att identifiera en skademekanism
  • Beskriva de olika materialfaktorer som orsakar ett skadefall
  • Föreslå lämpliga korrigerande och förebyggande riktlinjer

Innehåll

Skadefallsanalys är ett förfarande för att bestämma skademekanism och rotorsaken via en detaljerad utredning. Det är viktigt att fastställa rekommendationer för att förebygga eller minska frekvensen och konsekvenserna av haverier. Kursen är en kombination av föreläsningar och projektarbeten baserade på fallstudier för att få en praktisk erfarenhet av att analysera konstruktionsmaterial och komponenter som havererat. Olika orsaker till skadefall baserat på teoretisk kunskap av olika begrepp avseende materialfel behandlas. Kursen introducerar begreppen skadefallanalys, rotorsaksanalys och vikten av skadefallsanalys som ett generellt verktyg för att förbättra produktkvaliteten och minska haverier. Kursen går igenom de viktigaste orsakerna till de vanligaste mekaniska skadefallen hos en komponent eller struktur på grund av brott, utmattning, krypning, slitage och korrosion. Ett praktiskt tillvägagångssätt att beskriva och tolka en sprickytas utseende pga. olika typer av skadefall kommer att behandlas med hjälp av fallstudier från industrin.

Examinationsformer

Skriftlig salsexamen (5 hp)
Inlämningsuppgift (1 hp)
Projektarbete (1,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar. Inlämningsuppgift på publicerade fallstudier och projektarbete på verkliga skadefall. Inlämningsuppgiften och projektarbetet är obligatoriskt.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

På tentamen används betygsskala U, 3, 4, 5

På projektarbete och inlämningsuppgift U, G

För att erhålla godkänd på hela kursen krävs godkänd på samtliga delar. Den skriftliga salstentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Metallers mekaniska egenskaper, 7,5 hp grundnivå
  • Material och ytkarakterisering, 7,5 hp avancerad nivå
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik och Engelska 6

Övrigt

Ersätter MP3031.