Kursplan

Smärta i den kliniska vardagen

Kurskod
AMC243
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp
Medicin
Utbildningsområde
Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Fysioterapi1
Vårdvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
2A1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • ingående beskriva nociception, smärtmodulering och smärtupplevelse ur ett fysiologiskt perspektiv
 • beskriva interaktionen mellan immun- och nervsystem och dess betydelse vid vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten
 • jämföra och kritiskt värdera olika sätt att kategorisera smärta i relation till aktuell forskning och klinisk praxis
 • beskriva utvecklingen av långvariga smärttillstånd och göra jämförelser mellan akut och långvarig smärta avseende såväl fysiologiska som psykosociala faktorer
 • redogöra för och kritiskt granska olika typer av bedömningsinstrument vid smärtanalys, och värdera tillämpbarheten hos dessa för användning i forskning och/eller i klinik
 • praktiskt tillämpa patientcentrerade principer för fördjupad klinisk smärtanalys
 • värdera och motivera olika behandlingsalternativ vid smärta, med hänsyn tagen till såväl undersökningsfynd som individens totala hälsotillstånd, och relatera alternativen till befintlig evidens
 • diskutera betydelsen av ålders-, köns- och kulturellt betingade faktorer avseende bedömning och åtgärder vid smärta
 • självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska evidensbaserad information inom ett valt fördjupningsområde och dess koppling till hållbar utveckling, samt skriftligen och muntligen förmedla dessa kunskaper.

Innehåll

Under kursen studeras smärtupplevelsen och uppkomstmekanismer bakom olika smärttillstånd, liksom hur smärta kan diagnosticeras och klassificeras. Kursen belyser olika åtgärder för att behandla eller förhålla sig till smärta, exempelvis farmakologisk behandling, psykologisk behandling och fysisk aktivitet. Särskild uppmärksamhet riktas mot den kliniska undersökningen och hur olika bedömningsinstrument kan användas vid smärtanalys och smärtskattning. Beroende på studentens val av fördjupningsområde kommer kursen också att omfatta en fördjupning inom ett av följande områden: akut och långvarig smärta, smärta i olika åldrar, smärta och kön, smärta ur ett kulturellt perspektiv eller ett specifikt smärttillstånd.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig salstentamen, skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier och metodövningar.

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, skriftliga uppgifter, obligatoriska seminarier och metodövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betyg rapporteras som:

 • INL 1. Skriftlig inlämningsuppgift, fördjupande artikel, 4,0 hp.
 • TEN 1. Skriftlig salstentamen, 5,0 hp.
 • MET 1. Metodövningar, 1,5 hp.
 • SEM 1. Seminarium, smärtanalys och smärtskattning, 1,5 hp.
 • SEM 2. Seminarium, patientfall, 1,5 hp.
 • SEM 3. Seminarium, fysioterapi och hållbar utveckling, 1,5 hp.

Förkunskapskrav

 • 150 högskolepoäng på grundnivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet fysioterapi, eller avlagd läkarexamen, naprapatexamen eller kiropraktorexamen, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår som valbar kurs i Magisterprogram i fysioterapi. Kursen motsvarar MC3023.