Kurs VÅ3094

Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Omvårdnad

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande på ett fördjupat självständigt sätt inom ramen för den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning ska kunna ge en personcentrerad, etisk och säker evidensbaserad vård vid komplexa vårdbehov inom vård av äldre.

Efter avslutad kurs ska den studerande på ett fördjupat sätt kunna

  • analysera personcentrerad omvårdnad och värdighet i äldrevård utifrån aktuell forskning
  • analysera betydelsen av åldersförändringar för individens fysiska, psykiska och sociala situation
  • tillämpa personcentrerad omvårdnad vid fysiska och psykiska ohälsotillstånd samt i livets slutskede
  • tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt i äldrevården visa kunskaper i farmakologi och tillämpa en säker läkemedelshantering
  • genomföra planering av förbättringsarbete i teamsamverkan och kritiskt reflektera över sjuksköterskans ansvar i sådant arbete
  • analysera etiska problem i äldrevården utifrån etiska teorier.