Kurs VÅ2030

Examensarbete i omvårdnad

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 9, 2020

Kursens övergripande mål är att studenten, genom eget examensarbete och opponentskap på annan students arbete, ska ha fördjupade kunskaper inom olika avgränsade områden inom omvårdnad. Vidare ska studenten ha förmåga att systematiskt kunna utveckla och ta till sig kunskap som grund för evidensbaserad vård.

Efter avslutad kurs skall studenten självständigt kunna:

 • urskilja och problematisera samt formulera syfte och frågeställningar för ett självständigt examensarbete inom omvårdnad med beaktande av vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter,
 • systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer som underlag för examensarbetet,
 • redogöra och använda begrepp och teorier med relevans för omvårdnad relaterade till valt problemområde,
 • kritiskt diskutera och använda forskningsetiska principer i relation till valt problemområde,
 • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och dataanalys i relation till syfte och frågeställningar,
 • analysera och diskutera resultat i förhållande till tidigare forskning och vald teoretisk referensram,
 • analysera och diskutera val av design och metod i relation till syfte och frågeställningar,
 • redogöra för den kliniska betydelsen av det egna examensarbetet och föreslå vidare forskning,
 • kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete avseende innehåll, struktur och tillämpbarhet inom omvårdnad,
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen samt identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas.
Startar och slutar:
v9, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 135 högskolepoäng omvårdnad och medicin varav minst 60 högskolepoäng omvårdnad inkl Metoder för evidensbaserad vård II, 7,5 högskolepoäng
Anmälningskod:
HDA-V34QQ
Huvudområde:

Start vecka 41, 2020

Kursens övergripande mål är att studenten, genom eget examensarbete och opponentskap på annan students arbete, ska ha fördjupade kunskaper inom olika avgränsade områden inom omvårdnad. Vidare ska studenten ha förmåga att systematiskt kunna utveckla och ta till sig kunskap som grund för evidensbaserad vård.

Efter avslutad kurs skall studenten självständigt kunna:

 • urskilja och problematisera samt formulera syfte och frågeställningar för ett självständigt examensarbete inom omvårdnad med beaktande av vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter,
 • systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer som underlag för examensarbetet,
 • redogöra och använda begrepp och teorier med relevans för omvårdnad relaterade till valt problemområde,
 • kritiskt diskutera och använda forskningsetiska principer i relation till valt problemområde,
 • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och dataanalys i relation till syfte och frågeställningar,
 • analysera och diskutera resultat i förhållande till tidigare forskning och vald teoretisk referensram,
 • analysera och diskutera val av design och metod i relation till syfte och frågeställningar,
 • redogöra för den kliniska betydelsen av det egna examensarbetet och föreslå vidare forskning,
 • kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete avseende innehåll, struktur och tillämpbarhet inom omvårdnad,
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen samt identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 135 högskolepoäng omvårdnad och medicin varav minst 60 högskolepoäng omvårdnad inkl Metoder för evidensbaserad vård II, 7,5 högskolepoäng
Anmälningskod:
HDA-H364F
Huvudområde: