Kurs VÅ2029

Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande självständigt och inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen ska kunna tillämpa omvårdnadsprocessens olika steg samt bedriva en personcentrerad, evidensbaserad och patientsäker vård vid komplexa ohälsotillstånd med beaktande av etiska aspekter.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • använda sig av ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i omvårdnadsarbetet samt bedöma och värdera olika vårdsituationer utifrån ett personcentrerat perspektiv och med beaktande av etiska aspekter,
 • i samråd med patienten och utifrån en helhetssyn på människan systematiskt tillämpa omvårdnadsprocessen samt dokumentera och rapportera detta,
 • tillämpa ett evidensbaserat och patientsäkert arbetssätt med beaktande av gällande författningar och riktlinjer,
 • samverka i team utifrån ett interprofessionellt förhållningssätt och en arbetsledande roll i planering och genomförande av patienters vård, samt problematisera konfliktsituationer i vården,
 • reflektera över hälsa ur ett mångkulturellt och globalt perspektiv med beaktande av mänskliga rättigheter,
 • informera och undervisa patienter, närstående och i förekommande fall medarbetare och studenter utifrån identifierade behov där även hälsofrämjande faktorer beaktas,
 • iordningställa, administrera och utvärdera samt informera om läkemedel utifrån gällande författningar med ett patientsäkert perspektiv som grund,
 • identifiera och kritiskt reflektera över behov av förbättringsarbete samt ge förslag på lämpliga åtgärder,
 • hantera medicinsk-teknisk utrustning samt även tillämpa beslutsstöd och informationssystem i vården på ett korrekt sätt,
 • reflektera över hantering av förbrukningsmaterial och läkemedel i relation till kostnadseffektivitet, miljö och ett hållbart samhälle.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Personcentrerad vård inom somatisk vård, 15 högskolepoäng, Ledarskap och teamarbete, 7,5 högskolepoäng, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II, 6,5 högskolepoäng, Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang, 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36N9
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 3, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande självständigt och inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen ska kunna tillämpa omvårdnadsprocessens olika steg samt bedriva en personcentrerad, evidensbaserad och patientsäker vård vid komplexa ohälsotillstånd med beaktande av etiska aspekter.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • använda sig av ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i omvårdnadsarbetet samt bedöma och värdera olika vårdsituationer utifrån ett personcentrerat perspektiv och med beaktande av etiska aspekter,
 • i samråd med patienten och utifrån en helhetssyn på människan systematiskt tillämpa omvårdnadsprocessen samt dokumentera och rapportera detta,
 • tillämpa ett evidensbaserat och patientsäkert arbetssätt med beaktande av gällande författningar och riktlinjer,
 • samverka i team utifrån ett interprofessionellt förhållningssätt och en arbetsledande roll i planering och genomförande av patienters vård, samt problematisera konfliktsituationer i vården,
 • reflektera över hälsa ur ett mångkulturellt och globalt perspektiv med beaktande av mänskliga rättigheter,
 • informera och undervisa patienter, närstående och i förekommande fall medarbetare och studenter utifrån identifierade behov där även hälsofrämjande faktorer beaktas,
 • iordningställa, administrera och utvärdera samt informera om läkemedel utifrån gällande författningar med ett patientsäkert perspektiv som grund,
 • identifiera och kritiskt reflektera över behov av förbättringsarbete samt ge förslag på lämpliga åtgärder,
 • hantera medicinsk-teknisk utrustning samt även tillämpa beslutsstöd och informationssystem i vården på ett korrekt sätt,
 • reflektera över hantering av förbrukningsmaterial och läkemedel i relation till kostnadseffektivitet, miljö och ett hållbart samhälle.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v17, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Personcentrerad vård inom somatisk vård, 15 högskolepoäng, Ledarskap och teamarbete, 7,5 högskolepoäng, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II, 6,5 högskolepoäng, Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang, 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V383Q
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88