Kurs VÅ2025

Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande ska med ökande självständighet och inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen, kunna ge en personcentrerad, etisk och säker evidensbaserad vård vid komplexa vårdbehov inom geriatrisk och psykiatrisk sjukvård samt inom primär- och akutsjukvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande med ökande självständighet kunna:

 • systematiskt bedöma, kritiskt värdera och prioritera patienters hälsotillstånd utifrån icke akuta eller akuta omvårdnads- och medicinska behov med en helhetssyn på människan, samt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad i samverkan med patienten,
 • visa ett professionellt förhållningssätt gentemot patient och närstående,
 • kritiskt reflektera över olika vårdperspektiv som kurativ vård, palliativ vård, rehabiliterande vård, hälsofrämjande och förebyggande arbete samt vård i livets slutskede i syfte att bedriva personcentrerad vård,
 • kunna utföra hjärt- lungräddning för barn (B-HLR),
 • visa förmåga att beakta etiska överväganden och betydelse av individens behov i samband med planering och genomförande av vård,
 • aktivt i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån säkerhet, etik och patientens delaktighet bedöma, prioritera, planera, genomföra, utvärdera, dokumentera samt rapportera patientens hälsotillstånd,
 • visa förmåga att identifiera patientens behov av information, samt informera och undervisa patienter, närstående och/eller studenter,
 • iordningställa och administrera läkemedel samt utvärdera och informera om verkan av läkemedel och de vanligaste biverkningarna vid läkemedelsbehandling,
 • reflektera över hantering av läkemedel och förbrukningsmaterial i relation till kostnadseffektivitet, miljö och hållbart samhälle,
 • använda och värdera medicinsk-teknisk utrustning och informationssystem i vården,
 • i samråd med handledare planera och prioritera arbetsuppgifter i omvårdnaden och fördela arbetsuppgifter i vårdteamet, 
 • identifiera områden i behov av metodförbättring och förbättringsarbete för att främja vårdens kvalitet,
 • integrera evidensbaserad kunskap med patientens önskemål i planering och genomförande av vården.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, 30 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H364B
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 3, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande ska med ökande självständighet och inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen, kunna ge en personcentrerad, etisk och säker evidensbaserad vård vid komplexa vårdbehov inom geriatrisk och psykiatrisk sjukvård samt inom primär- och akutsjukvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande med ökande självständighet kunna:

 • systematiskt bedöma, kritiskt värdera och prioritera patienters hälsotillstånd utifrån icke akuta eller akuta omvårdnads- och medicinska behov med en helhetssyn på människan, samt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad i samverkan med patienten,
 • visa ett professionellt förhållningssätt gentemot patient och närstående,
 • kritiskt reflektera över olika vårdperspektiv som kurativ vård, palliativ vård, rehabiliterande vård, hälsofrämjande och förebyggande arbete samt vård i livets slutskede i syfte att bedriva personcentrerad vård,
 • kunna utföra hjärt- lungräddning för barn (B-HLR),
 • visa förmåga att beakta etiska överväganden och betydelse av individens behov i samband med planering och genomförande av vård,
 • aktivt i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån säkerhet, etik och patientens delaktighet bedöma, prioritera, planera, genomföra, utvärdera, dokumentera samt rapportera patientens hälsotillstånd,
 • visa förmåga att identifiera patientens behov av information, samt informera och undervisa patienter, närstående och/eller studenter,
 • iordningställa och administrera läkemedel samt utvärdera och informera om verkan av läkemedel och de vanligaste biverkningarna vid läkemedelsbehandling,
 • reflektera över hantering av läkemedel och förbrukningsmaterial i relation till kostnadseffektivitet, miljö och hållbart samhälle,
 • använda och värdera medicinsk-teknisk utrustning och informationssystem i vården,
 • i samråd med handledare planera och prioritera arbetsuppgifter i omvårdnaden och fördela arbetsuppgifter i vårdteamet, 
 • identifiera områden i behov av metodförbättring och förbättringsarbete för att främja vårdens kvalitet,
 • integrera evidensbaserad kunskap med patientens önskemål i planering och genomförande av vården.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, 30 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V37ZX
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet