Kurs VÅ2023

Metoder för evidensbaserad vård II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik för att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och förhållningssätt. I målet ingår att kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet, bedriva evidensbaserad vård och kunna delta i utvecklings- och förbättringsarbete inom omvårdnad. Kursens syfte är också att ge studenten de färdigheter som krävs för att utforma en projektplan till en forskningsstudie.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva olika forskningsansatsers utgångspunkter samt förstå tillämpbarheten av datainsamlingsmetoder och analys,
  • analysera och värdera forskning med relevans för omvårdnad ur ett genus- och sociokulturellt perspektiv med avseende på forskningsprocess, resultatets tillförlitlighet och giltighet, forskar- och forskningsetik samt klinisk tillämpning,
  • precisera ett problemområde med relevans för omvårdnad, fastställa kriterier för sökning av litteratur samt genomföra sökning utifrån relevanta söktermer i databaser,
  • utforma en projektplan för en litteraturöversikt, alternativt en empirisk studie, utifrån vetenskaplig metodik,
  • kritiskt granska egen och annan students projektplan avseende struktur, innehåll och tillämpbarhet i omvårdnad.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Personcentrerad vård inom somatisk vård 15 högskolepoäng, Ledarskap och teamarbete 7,5 högskolepoäng och Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II 7,5 högskolepoäng varav minst 6,5 högskolepoäng avklarade, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36N8
Huvudområde: