Kurs VÅ2017

Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Omvårdnad

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Genom ett självständigt examensarbete erhålla fördjupade kunskaper inom ett problemområde med relevans för omvårdnad, samt genom kritisk granskning av annat examensarbete få fördjupning i ytterligare ett område för att kunna utöva evidensbaserad vård i yrket.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • urskilja, problematisera samt formulera syfte och frågeställningar för ett självständigt examensarbete med relevans för omvårdnad
  • söka, systematisera och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer som underlag för examensarbetet samt redogöra för relevanta begrepp eller teorier relaterade till valt problemområde med relevans för omvårdnad
  • applicera och integrera forskningsetiska resonemang i relation till valt problemområde
  • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och dataanalys i relation till syfte och frågeställningar
  • analysera resultat i förhållande till tidigare forskning samt beskriva och diskutera val av design och metod i relation till syfte och frågeställningar
  • redogöra för den kliniska betydelsen av det egna examensarbetet och föreslå vidare forskning
  • konstruktivt kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet inom omvårdnad samt utifrån kunskap, genus och etnicitet.