Kurs VÅ1055

Personcentrerad vård inom somatisk vård

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Omvårdnad

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande under handledning kunna:
 • etablera en förtroendefull relation som kännetecknas av tydlighet, empati och respekt,
 • möta patienter och närstående med hänsyn till autonomi, delaktighet, integritet och värdighet,
 • systematiskt bedöma, kritiskt värdera och prioritera ett fåtal patienters hälsotillstånd ur ett omvårdnadsperspektiv, utifrån symtom/tecken och sjukdomsförlopp, samt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad i samverkan med patienten,
 • delta i samverkan med andra yrkesgrupper i vård av patienter utifrån lagar och författningar samt medicintekniska och hygieniska föreskrifter,
 • redogöra för och diskutera kring patientens väg och samverkan i vårdkedjan utifrån patientsäkerhet, etik och delaktighet,
 • dokumentera och rapportera patientens hälsotillstånd samt planerad och genomförd vård på ett sätt som främjar kontinuitet och säker vård,
 • iordningställa, administrera och utvärdera läkemedelsbehandling på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt samt redogöra för de vanligast förekommande läkemedlens verkan och biverkan,
 • reflektera över det egna förhållningssättet i patientmöten och egen planering av arbetsuppgifter i omvårdnaden utifrån krav och tillgängliga resurser,
 • integrera evidens och erfarenhetsbaserad kunskap med patientens önskemål i planering och genomförande av vården,
 • redogöra för sjuksköterskans ansvar vid livshotande hälsotillstånd samt vid färdighetsträning kunna utföra hjärt- och lungräddning på sjukhus (S-HLR) för vuxna
 • reflektera över kvalitetsförbättrande åtgärder för att främja vårdens kvalitet och patientens säkerhet,
 • använda och reflektera över medicinskteknisk utrustning och informationssystem som beslutsstöd i vården.