Kurs VÅ1049

Metoder för evidensbaserad vård I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2020

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha en förståelse för olika sätt att se på kunskap och vetenskap samt vad begreppen evidensbaserad- och erfarenhetsbaserad kunskap och vård innebär. Studenten ska också öva upp ett kritiskt förhållningssätt i relation till forskningsprocessens olika delar och relationen mellan teori och klinisk praxis.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över innebörden i begreppen evidens- och erfarenhetsbaserad vård
 • redogöra för steg i forskningsprocessen, samt förklara principer, för hur ett förbättringsarbete kan bedrivas inom hälso- och sjukvård
 • förklara betydelsen av att ha kunskaps- och vetenskapsteorier som grund för kunskapsutveckling
 • förklara kännetecken för kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod avseende problemställningar, urvals-, datainsamlings- och analysmetoder
 • förstå grundläggande statistiska begrepp och deskriptiva statistiska resultat
 • förstå betydelsen av forskningsetiska principer i samband med forskning
 • reflektera över hur genus, ålder och sociokulturella perspektiv beaktas i ett forskningssammanhang
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar och/eller rapporter och diskutera innehåll och form
 • skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap inom ett avgränsat område inom omvårdnad och presentera resultatet muntligt
 • tillämpa informationssökning samt vedertagna skrivregler och referenshanteringssystem
 • reflektera och värdera hur teori, forskning och praktisk tillämpning är relaterade till varandra i syfte att främja patientens hälsa och välbefinnande.
Startar och slutar:
v51, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 16/A14)
Anmälningskod:
HDA-H363W
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
3 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.