Kurs TR1027

Resurser och produkter för turism

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

Kunskap och förståelse

  • Förklara vilka olika typer av resurser, materiella och immateriella, som finns tillgängliga på en turismdestination (1)
  • Visa kunskap om betydelsen av att arbeta med paketering, mellanhänder och IT-verktyg för turistisk produktutveckling (2)

Färdighet och fömåga

  • Påvisa kompetens om olika verktyg och dess tillämpningar för att utveckla en turistprodukt. (3)
  • Uppvisa färdigheter i att göra en organisation redo att jobba med export. (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt analysera och utvärdera utvecklingsalternativ för ett företags produkter. (5)