Kurs SV2023

Svenska 2b för grundlärare 4-6: Skönlitterära perspektiv och språklig variation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om de delar av grundskolans svenskämne som innebär litterär och språklig orientering, med särskilt fokus på grundskolans årskurs 4-6.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tolka styrdokumentens skrivningar om litterär och språklig orientering och visa förståelse för hur de kan omsättas i klassrumspraktiken på ett sådant sätt att elever med olika språklig bakgrund och olika konstitutionella förutsättningar inkluderas och ges individuell hänsyn
  • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens historiska framväxt och ur ett didaktiskt perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur skönlitteratur kan ge elever möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situationer och livsvillkor
  • visa förtrogenhet med olika skönlitterära genrer och berättarmönster samt tillämpa denna kunskap vid analys av skönlitterära texter med särskild relevans för grundskolans årskurs 4-6
  • visa förståelse för vad det innebär att anlägga ett genreperspektiv på texter och reflektera över vilka olika texter som utifrån grundskolans kursplan bör ingå i undervisningen i årskurs 4-6
  • redogöra för det svenska språkets variation i historiskt, regionalt och socialt perspektiv
  • visa grundläggande förståelse för de nordiska grannspråken och identifiera några skillnader och likheter mellan dem
  • visa kännedom om minoritetsspråken i Sverige och grundläggande kunskaper om svensk språklagstiftning
  • visa fördjupad förmåga att självständigt läsa, tala och skriva i olika genrer
  • sammanställa och diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och på normenlig svenska.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v40, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 högskolepoäng eller Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling, 7,5 högskolepoäng och Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3699
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.