Kurs SV2022

Svenska 2a för grundlärare 4-6: Skrivande, skrivundervisning och skrivutveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig teoretiska och didaktiska kunskaper om barns skrivutveckling. Den studerande ska fördjupa sina kunskaper om barns kommunikativa förmågor och deras lärande samt om hur text, bild och ljud kan användas för att stimulera barns skriftspråksutveckling.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tolka styrdokumentens innehåll för svenskämnet och visa förståelse för hur det kan omsättas i klassrumspraktiken
 • reflektera över svenskämnets innehåll och arbetsformer i ljuset av modern informations- och kommunikationsteknologi
 • redogöra för och kritiskt granska teorier om skrivundervisning och skrivutveckling med särskilt fokus på grundskolans årskurs 4-6
 • reflektera över och planera individualiserad skrivundervisning så att elever med olika språklig bakgrund och olika konstitutionella förutsättningar inkluderas
 • visa förståelse för hur barns skriftbruk utanför skolan påverkar och kan få betydelse för barns skrivande och skrivutveckling
 • analysera och bedöma elevers skrivförmåga utifrån autentiska texter i olika genrer
 • ge skrivutvecklande respons och visa förståelse för relationen mellan bedömning och respons samt hur dessa aktiviteter kan integreras i undervisning
 • visa kännedom om hur ordböcker, uppslagsverk och webbplatser för barn kan användas som en resurs för skriftspråksutveckling
 • visa fördjupad förmåga att självständigt läsa, tala och skriva i olika genrer
 • sammanställa och diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och på normenlig svenska.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 högskolepoäng eller Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling, 7,5 högskolepoäng och Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3698
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.