Kurs SV2019

Svenska III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär med utgångspunkt i någon av svenskämnets didaktiska frågeställningar (som kan ha antingen språklig eller litterär utgångspunkt).

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat svenskdidaktiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en svenskdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.