Kurs SV2007

Svenska 2b för grundlärare F-3: Skönlitterära perspektiv och språklig variation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig teoretiska och praktiska kunskaper om dels skönlitteratur, dels svenska språkets variation och genrer.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kännedom om aktuella styrdokument för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, med särskilt fokus på kunskaper om svenska språket och språksituationen i Sverige
 • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens historiska framväxt och hur den kan spegla olika sociala och samhälleliga förhållanden
 • utifrån ett didaktiskt perspektiv, och med särskilt fokus på förskoleklass och årskurs 1-3, ge exempel på, förklara och värdera hur skönlitteratur kan ge elever möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situationer och livsvillkor
 • visa förtrogenhet med olika skönlitterära genrer och berättarmönster samt tillämpa denna kunskap vid analys av skönlitterära texter med särskild relevans för förskoleklass och årskurs 1-3
 • skriva egna skönlitterära texter i olika förelagda genrer
 • analysera och diskutera olika texters genretillhörighet och vilka specifika drag som karaktäriserar dessa, med särskilt fokus på texter relevanta för förskoleklass och årskurs 1-3
 • redogöra för det svenska språkets variation i historiskt, regionalt, socialt och kontextuellt perspektiv
 • visa kännedom om minoritetsspråken i Sverige och deras historiska och nutida ställning
 • reflektera över svenskämnets innehåll och arbetsformer i ljuset av den moderna informations- och kommunikationsteknologins utveckling
 • formulera sig i tal och skrift om kursens innehåll på ett normenligt och kommunikativt tydligt sätt.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v40, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Svenska 1a för grundlärare F-6 och Svenska 1b eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3696
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.