Kurs SV2006

Svenska 2a för grundlärare F-3: Skrivande, skrivundervisning och skrivutveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig teoretiska och praktiska kunskaper om elevers skriftspråksutveckling och om deras skrivande av olika typer av texter. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för och granska teorier om skrivande och skrivutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  • utifrån ett didaktiskt perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur undervisning skapar möjligheter för elevers skrivande och skrivutveckling
  • beskriva och reflektera över skillnaden mellan olika typer av skrivna texter som läses och produceras i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  • visa förtrogenhet med barns skriftbruk i och utanför skolan och visa förståelse för hur samspel däremellan kan få betydelse för undervisningen
  • visa förtrogenhet med och reflektera över skrivundervisningens och skrivutvecklingens traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner rörande åren 1-3
  • visa kunskap om digitala mediers roll för såväl elevers skriftspråksutveckling som för utvecklandet av nya former för skriftspråksundervisning
  • bedöma elevers skrivförmåga utifrån autentiska texter och visa förståelse för hur bedömning av skrivna texter kan genomföras i skolan och hur denna bedömning förhåller sig till övrig undervisning
  • sammanställa och diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och på väl fungerande svenska
  • visa fördjupad förmåga att självständigt läsa, tala och skriva i olika genrer.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Svenska 1a för grundlärare F-6 och Svenska 1b för grundlärare F-3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H3695
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.