Kurs ST1013

Dataanalys och statistik I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter kursen skall studenten kunna:

  • sammanfatta och tolka data med beskrivande statistik.
  • tolka datautskrifter från enkel linjär regression.
  • utföra statistisk inferens.
  • beräkna sannolikheter med hjälp av normalfördelningen.
  • beräkna väntevärden för slumpvariabler samt använda additions- och multiplikationsregeln för sannolikhetsberäkningar.
  • redogöra för datainsamling via stickprov och experiment.
  • använda statistisk mjukvara inom ramen för kursens innehåll.
  • använda terminologin inom ramen för kursens innehåll.