Kurs SS3013

Svenska som andraspråk IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i undervisningsämnet svenska som andraspråk samt andraspråksforskning.