Kurs SS3008

Flerspråkiga röster i svensk skönlitteratur

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa god kännedom om litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga perspektiv med betydelse för analys av skönlitteratur med flerspråkiga röster och olika språkliga varieteter
  • diskutera betydelsen av att flerspråkiga röster och språkliga varieteter gestaltas i skönlitterära verk
  • analysera samtida svenskspråkiga skönlitterära verk där frågor relaterade till migrantskap, integrations- och identitetsprocesser, syn på Sverige, längtan och främlingskap förekommer
  • visa fördjupad förståelse för de skönlitterära texternas egenart i förhållande till andra texter
  • diskutera relevanta teoretiska modeller som används för analys av skönlitterära texter
  • genomföra en litterär textanalys som presenteras så att form och innehåll skapar en sammanhängande enhet.