Kurs SS1098

Det globala klassrummet - introduktionskurs svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande förståelse för faktorer som på samhälls- och utbildningsnivå påverkar vuxnas lärande, identitet och utveckling
  • redogöra för och diskutera hur språkliga samt kulturella mönster och hierarkier i skola och samhälle påverkar vuxna elevers villkor för lärande
  • visa grundläggande förståelse för frågor om identitet och lärande av ett andraspråk i en migrationskontext
  • redogöra för och diskutera pedagogiska förhållningssätt såsom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisning av vuxna elever utifrån ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv
  • visa förståelse för relationen mellan lärande av ett andraspråk, arbetsliv och integration.