Kurs SS1098

Det globala klassrummet - introduktionskurs svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

I denna kurs behandlas faktorer på samhälls- och utbildningsnivå som påverkar vuxna elevers lärande, andraspråksutveckling och identitet i en migrationskontext. Särskilt uppmärksammas och diskuteras hur språkideologier, normer, hierarkier, värderingar och förhållningssätt i skola och samhälle påverkar vuxna elevers villkor för lärande av svenska som andraspråk specifikt och integration generellt. I kursen diskuteras frågor om interkulturalitet och identitet i relation till lärande av ett andraspråk. Vidare behandlas frågor om globalisering, migrationsprocesser och flyktingskap samt dess betydelse för individens lärande och utveckling.
Kursen genomsyras av ett didaktiskt perspektiv med den vuxnes lärande i centrum, där betydelsen av att utgå från elevens språkliga och yrkesmässiga erfarenheter som resurser i undervisningen uppmärksammas. Även språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt behandlas. Vidare belyses relationer mellan skola och arbetsliv med särskilt fokus på lärandet av ett andraspråk i vuxen ålder.

Extra information:

Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Christian Hecht, ahc@du.se, 023-77 83 32.

Startar och slutar:
v4, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen eller motsvarande examen.
Anmälningskod:
HDA-V2Z4M
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande förståelse för faktorer som på samhälls- och utbildningsnivå påverkar vuxnas lärande, identitet och utveckling
  • redogöra för och diskutera hur språkliga samt kulturella mönster och hierarkier i skola och samhälle påverkar vuxna elevers villkor för lärande
  • visa grundläggande förståelse för frågor om identitet och lärande av ett andraspråk i en migrationskontext
  • redogöra för och diskutera pedagogiska förhållningssätt såsom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisning av vuxna elever utifrån ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv
  • visa förståelse för relationen mellan lärande av ett andraspråk, arbetsliv och integration.

Extra information:

Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Madeleine Perrault, mpu@du.se, 023-77 85 85.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen eller motsvarande examen.
Anmälningskod:
HDA-H32JY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.