Kurs SS1097

Det globala klassrummet - introduktionskurs svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikter i och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • visa kunskaper om faktorer som på samhälls- och utbildningsnivå påverkar ungdomars lärande, utveckling och identitet
  • redogöra för och diskutera hur språkliga samt kulturella mönster och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevers villkor för lärande
  • visa förståelse för hur frågor om identitet och interkulturalitet påverkar ungdomars lärande av ett andraspråk
  • visa insikter om och diskutera pedagogiska förhållningssätt såsom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen av elever utifrån interkulturella och flerspråkiga perspektiv på lärande.