Kurs SS1096

Lärande i flerspråkiga sammanhang

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande förståelse för teorier gällande andraspråksinlärning och interkulturellt lärande
  • planera, analysera och reflektera över undervisning i Svenska som andraspråk
  • göra relevanta prioriteringar utifrån centrala teorier för andraspråksinlärning och interkulturellt lärande samt relatera till gällande styrdokument
  • visa förmåga att planera pedagogisk verksamhet där andraspråksinlärare ingår
  • visa grundläggande teoretiska kunskaper om sambandet mellan språk och lärande
  • presentera och diskutera engelskspråkiga forskningstexter inom andraspråksfältet
  • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska akademiska skriftspråkliga normer.