Kurs SS1088

Flerspråkighet och andraspråksutveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om villkor för simultan respektive successiv flerspråkig utveckling
  • visa förståelse för faktorer som kan påverka additiv och subtraktiv språkutveckling
  • redogöra för grundläggande villkor för språkbyte och språkbevarande
  • diskutera och jämföra språkutveckling hos olika typer av inlärare utifrån olika teorier om andraspråksutveckling
  • visa kunskap om och förståelse för migrationens påverkan på den enskilda individen särskilt vad gäller barn och ungdomar
  • genomföra en kvalitativ intervju och diskutera resultatet av denna.