Kurs SA3007

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande under kursen ska tillägna sig fördjupade kunskaper om barn och ungas utvecklingnivåer, om barns rättigheter, innebörden av barnperspektiv samt om samtal med barn och unga på olika nivåer i sin utveckling.

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupade kunskaper om barn och ungas olika utvecklingsnivåer,
 • visa kunskaper om barns rättigheter utifrån lagar och förordningar och FN:s konvention om barnets rättigheter,
 • visa fördjupade kunskaper om relationen mellan barnperspektiv och barnets perspektiv,
 • visa fördjupade kunskaper om anpassad kommunikation och samtal med såväl barn och unga som deras närstående,

Färdighet och förmåga

 • urskilja och kritiskt bearbeta teoretiska perspektiv om barn och ungas olika utvecklingsnivåer,
 • kritiskt granska och analysera vetenskaplig litteratur och teorier om barn och ungas utveckling,
 • kritiskt granska och analysera aktuell litteratur om barns rättigheter,
 • kritiskt granska och analysera vetenskaplig litteratur och teorier av relevans för kommunikation och samtal med barn och unga,
 • relatera till utvecklingsteoretiska perspektiv och evidensbaserad kunskap med hänsyn till såväl det individuella barnet och ungdomens situation som ett vidare och djupare sammanhang,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska, sammanväga och värdera olika perspektiv på barns och ungdomars bästa.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Socionomexamen, Social omsorgsexamen eller motsvarande examen om minst 180 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H323N
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.