Kurs RK1070

Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att förbereda den studerande för att undervisa i religionskunskap i grund- eller gymnasieskolan.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• identifiera religionsvetenskapen som vetenskaplig disciplin och därvid visa baskunskaper om centrala frågor och metodproblem inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner
•visa förståelse för det akademiska ämnet och skolämnet som historiskt föränderliga sociala konstruktioner, samt reflektera över konsekvenserna av detta för de ämnesdidaktiska vad- och varför-frågorna
•visa insikter i och redogöra för grundläggande kunskaper om religiösa traditioner i historisk och samtida kontext, samt om teorier och principer inom etiken
•visa förmåga att problematisera hur ett innehåll gestaltas dels inom akademin, dels inom populära medier och allmän debatt, samt reflektera över betydelsen av detta för undervisning i religionskunskap
•inom givna teoretiska ramar förstå och analysera religiösa traditioner och etiska frågeställningar,
•visa kunskaper om lärares professionsetik samt förmåga att inhämta och sammanställa en begränsad empiri utifrån detta
•visa grundläggande medvetenhet om värdekonflikter som innefattar religiösa dimensioner, och visa en begynnande förmåga att utveckla ett förhållningssätt till sådana
•redovisa och inom givna ramar tillämpa aktuella teoretiska perspektiv, som genusperspektiv och ett mångkulturellt reflekterande synsätt
•ur ett givet perspektiv göra en enklare analys av en framställning i ett läromedel som behandlar religion
•visa grundläggande färdigheter i argumentationsanalys och redovisa detta i uppsatsform på god vetenskaplig prosa
•reflektera över och ur ett mångsidigt perspektiv visa ett nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
    Du behöver också: Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A.
    Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2
    (Områdesbehörighet 6c/A6c)
Anmälningskod:
HDA-H35ER
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.