Kurs RK1069

Religionsvetenskap I

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera religionsvetenskapen som vetenskaplig disciplin och därvid visa baskunskaper om centrala frågor och metodproblem inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner
  • visa insikter i och redogöra för grundläggande kunskaper om religiösa traditioner i historisk och samtida kontext, samt om teorier och principer inom etiken
  • inom givna teoretiska ramar förstå och analysera religiösa traditioner och etiska frågeställningar
  • visa grundläggande medvetenhet om värdekonflikter som innefattar religiösa dimensioner, och visa en begynnande förmåga att utveckla ett förhållningssätt till sådana
  • redovisa och inom givna ramar tillämpa aktuella teoretiska perspektiv, som genusperspektiv och ett mångkulturellt reflekterande synsätt
  • ur ett givet perspektiv göra en enklare analys av ett material som behandlar religion
  • visa grundläggande färdigheter i argumentationsanalys och redovisa detta i uppsatsform på god vetenskaplig prosa
  • reflektera över och ur ett mångsidigt perspektiv visa ett nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig

 

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H35EE
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.