Kurs RK1052

Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om några religiösa traditioner och de olika etiska förhållningssätt som ryms inom dessa
  • visa förmåga till fördjupad ämnesdidaktisk reflektion utifrån ämneskunskaper och kunskaper om mål och villkor för skolämnet religionskunskap
  • visa på ett utvecklat tänkande kring hur lärare kan motivera och vägleda elever i ett mångkulturellt samhälle till etisk reflektion
  • visa kunskaper om och förståelse för klassiska och nyare teorier och metoder inom etik och religionshistoria
  • visa ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt gentemot religionsvetenskaplig teori och metod liksom utvalt material
  • analysera ett relevant material inom etik eller religionshistoria
  • planera och genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
  • visa en förmåga att reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
  • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner