Kurs PR1012

Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Portugisiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de avgörande politiska och socioekonomiska händelser som format samhällsutvecklingen i Brasilien under 1900-talet till idag
  • reflektera över och Brasiliens samhällsutveckling i förhållande till omvärlden, samt i analysen inkludera genus och transkulturella aspekter
  • genomföra litterära textanalyser som relaterar och problematiserar verkens innehåll till deras historiska och sociokulturella kontext
  • söka, samla, tolka och sammanställa relevant information i egen muntlig och skriftlig produktion på portugisiska.