Kurs PG3058

Verksamhetsförlagd utbildning 3 - KPU

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla sådana pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att såväl självständigt som i samarbete med verksamma lärare kunna leda den pedagogiska verksamheten inom de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa sådana ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen i relation till såväl gruppens som den enskilde individens utveckling och till verksamhetens mål,
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling,
  • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och göra bedömningar av elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål,
  • visa förmåga att informera och samarbeta med elever i deras kunskapsutveckling,
  • visa förmåga att säkert och kritiskt utifrån ämnesdidaktiska överväganden använda digitala verktyg i ämnesundervisningen och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna,
  • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt de grundläggande demokratiska värderingarna,
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen,
  • med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kritiskt värdera och reflektera över sitt läraruppdrag samt formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen.