Kurs PG2065

Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla sådana pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna planera, genomföra och bedöma undervisning inom de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen i relation till såväl elevgruppens som den enskilde individens utveckling och till verksamhetens mål,
  • planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling,
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
  • observera, dokumentera, analysera och göra bedömningar av elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål,
  • utifrån ämnesdidaktiska överväganden använda digitala verktyg i ämnesundervisningen samt beakta betydelsen av olika medier och digitala miljöer,
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter av relevans för yrkesutövningen,
  • visa förmåga att självständigt, såväl i tal som i skrift, argumentera för val av innehåll och arbetsformer i den egna undervisningen.