Kurs PG2062

Examensarbete för förskollärarexamen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet är att den studerande, efter avslutad kurs och inför den kommande yrkesverksamheten, ska kunna tillgodogöra sig vetenskapliga rön med relevans för förskolläraryrket samt själv kunna genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa fördjupade kunskaper om ett för förskolan relevant och avgränsat utbildningsvetenskapligt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
  • visa förmåga att undersöka, kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
  • visa förmåga att, i relation till tidigare forskning med relevans för förskolan som fält, formulera en egen problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra relevanta forskningsetiska ställningstaganden
  • visa förmåga att självständigt välja, motivera och tillämpa metodik för datainsamling och analys anpassat efter arbetets syfte
  • visa förmåga att göra empiriskt väl underbyggda analyser med stöd av för arbetet centrala analytiska verktyg
  • visa förmåga att konstruktivt och kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på innehåll, struktur och relevans för arbete i förskolan
  • visa färdighet i att med god språklig behandling presentera undersökningen och dess resultat i en uppsats enligt vedertagna vetenskapliga akribi.