Kurs PG2049

Didaktik, bedömning och betygssättning i gymnasieskolans yrkesprogram (inklusive 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska vidareutveckla sina kunskaper om och i yrkesdidaktik för ungdomar och vuxna samt utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i relation till gymnasieskolans styrdokument.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om och förmåga att, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera, genomföra och utvärdera undervisning, med hänsyn taget till ungdomars och vuxnas lärande och i relation till gymnasieskolans styrdokument
  • visa kunskaper om bedömning och betygssättning, såväl i det skolförlagda som i det arbetsplatsförlagda lärandet
  • visa förmåga att kommunicera elevers lärande och vad som bedöms och betygssätts i undervisningssituationer och examinationer
  • visa förmåga att analysera och dokumentera elevers lärande samt att göra bedömningar utifrån gymnasieskolans läroplan
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten reflektera över olika aspekter av kunskap, bedömning och betygssättning