Kurs PG1081

Didaktik och ledarskap för ämneslärare (inkl 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen inleds med en högskoleförlagd planeringsfas, där den studerande i dialog med vfu-lärare planerar för den undervisning som den studerande sedan kommer att genomföra. Planeringen tar sin utgångspunkt i aktuella styrdokument där de didaktiska frågorna vad, hur och varför är centrala. Även det pedagogiska ledarskapet diskuteras och problematiseras i ljuset av ämneslärarens yrkesroll i en mål- och resultatstyrd skola. Studierna av teorier om pedagogiskt ledarskap sätts i relation till den studerandes egna utveckling till ämneslärare.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen möter den studerande didaktiska frågor kopplade till den egna undervisningen i ämnet. Dessa frågor lyfts fram och ventileras, dels i samtal med vfu-lärare på skolan, dels under högskoleförlagda seminarier. Här preciseras och analyseras dessa undervisningsfrågor med hjälp av såväl allmän- och ämnesdidaktisk teoribildning som skolans styrdokument.

Den studerandes egen dokumentation och erfarenhet från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen på väg mot ämnesläraryrket, samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val under kommande VFU-period.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Programmets inledande ämneskurs om 30 högskolepoäng ska vara godkänd, eller motsvarande kunskap
Anmälningskod:
HDA-V33LM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.