Kurs PG1075

Didaktik och ledarskap - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla ett pedagogiskt ledarskap som ämneslärare, där förmågan att göra medvetna didaktiska val är en central beståndsdel.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett yrkesetiskt perpektiv,
  • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens teorier och modeller,
  • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera undervisning med hänsyn till elevers förutsättningar,
  • utifrån gällande läroplan kritiskt reflektera över undervisningsämnet i förhållande till olika ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska perspektiv,
  • visa förmåga att argumentera för egna didaktiska val i samband med planering av ämnesundervisning,
  • reflektera över de egna ämneskunskapernas relation till undervisningsämnets syfte och centrala innehåll i styrdokumenten.