Kurs PG1074

Utveckling och lärande - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskap om olika teoretiska perspektiv på ungdomars utveckling och lärande i grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om skolans värdegrund och samhällsuppdrag i relation till teorier om elevers utveckling och lärande,
  • visa kunskap om olika teoretiska perspektiv på lärande och utveckling samt visa förståelse för hur dessa perspektiv kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten med särskilt fokus på undervisning,
  • visa kunskap om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda sociala, kulturella och ekonomiska villkor,
  • visa grundläggande kunskap om olika didaktiska teorier gällande elevers lärande inom de undervisningsämnen som ingår i aktuell examen i relation till gällande styrdokument,
  • problematisera olika specialpedagogiska perspektiv i relation till elevers lärande,
  • reflektera över olika digitala lärresursers möjligheter och begränsningar i den pedagogiska verksamheten samt visa förståelse för digitala kulturer och sociala medier och deras betydelse för ungdomars och vuxnas utveckling och lärande,
  • visa förmåga till vetenskapligt skrivande,
  • visa förmåga att samverka med medstuderande,
  • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, samt använda digitala verktyg.