Kurs PG1073

Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera och genomföra undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar,
  • visa förmåga att, i överensstämmelse med skolans värdegrund, initiera och vidmakthålla goda relationer med elever,
  • visa förmåga att leda pedagogisk verksamhet, samt kommunicera och samarbeta med elever, lärare och medstudenter,
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen, i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar.