Kurs PA1058

Individuella lärprocesser och kompetensutveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska förstå hur vuxna människor lär och hur kompetensutveckling kan ske inom organisationer.

Kunskap och förståelse
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • beskriva grundläggande teorier kring hur vuxna människor lär (1)
  • beskriva förutsättningar för lärande (2)
  • beskriva hur kompetensutveckling kan genomföras i en organisation (3)

Färdigheter och förmågor
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • göra en litteratursammanställning i enlighet med vetenskaplig praxis (4)
  • reflektera över utvecklande samtal som metod och över sin egen lärprocess (5)
  • kritiskt granska samt försvara skriftligt arbete (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • visa förståelse för olika perspektiv på lärande och dess konsekvenser för hur lärande främjas. (7)
  • visa förståelse för olika nivåer av lärande och konsekvenser för hur lärande kan främjas (8)