Kurs PA1054

Kompetensförsörjning - avveckling och förändring

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap om och förståelse av organisatoriska förändringsprocesser och personalfunktionens roll i denna process. Efter kursen är avsikten att studenten ska kunna analysera förändringsprocesser utifrån dess organisatoriska och kontextuella förutsättningar samt gällande lagstiftning.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom ämnesområdet (1)
 • beskriva grundläggande förändringsteori och hur förändrade verksamhetsförutsättningar påverkar personal (2)
 • diskutera hur negativa konsekvenser kan minimeras vid organisationsförändringar och omstruktureringar (3)
 • beskriva olika typer av drivkrafter och strategier för förändring (4)
 • redogöra för övergripande lagstiftning som gäller för anställning, pension och uppsägning samt de arbetsrättsliga reglerna vid verksamhetsövergång. (5)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • analysera teorier om förändringsprocesser (6)
 • kritiskt bedöma komplexa förändringsprocesser (7)

Värderingförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • systematiskt reflektera över personalfunktionens roll i förändringsprocesser (8)
 • kritiskt reflektera över kunskapen inom området för organisationsförändring, och omstrukturering (9)
Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Organisation - roller och intressenter, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Samspel i organisationen - gruppen, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33FK
Huvudområde: