Kurs PA1054

Kompetensförsörjning - avveckling och förändring

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap om och förståelse av organisatoriska förändringsprocesser och personalfunktionens roll i denna process. Efter kursen är avsikten att studenten ska kunna analysera förändringsprocesser utifrån dess organisatoriska och kontextuella förutsättningar samt gällande lagstiftning.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom ämnesområdet (1)
  • beskriva grundläggande förändringsteori och hur förändrade verksamhetsförutsättningar påverkar personal (2)
  • diskutera hur negativa konsekvenser kan minimeras vid organisationsförändringar och omstruktureringar (3)
  • beskriva olika typer av drivkrafter och strategier för förändring (4)
  • redogöra för övergripande lagstiftning som gäller för anställning, pension och uppsägning samt de arbetsrättsliga reglerna vid verksamhetsövergång. (5)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera teorier om förändringsprocesser (6)
  • kritiskt bedöma komplexa förändringsprocesser (7)

Värderingförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera över personalfunktionens roll i förändringsprocesser (8)
  • kritiskt reflektera över kunskapen inom området för organisationsförändring, och omstrukturering (9)