Kurs PA1049

Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande ekonomistyrningsterminologi.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning användbara inom det personalekonomiska området med särskild vikt på investeringskalkylering samt budgetering (1)
  • redogöra för olika typer av nyckeltal inom ekonomistyrning (2).

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (3)
  • välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter (4).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens roll i samhället och sammanhörande etiska aspekter (5).