Kurs MI3002

Ekonomisk geografi

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2019

Studenterna skall efter genomgången kurs:

 • Redogöra för olika faktorer som påverkar lokalisering av ekonomisk verksamhet
 • Analysera olika aktörers betydelse för ekonomiska processer
 • Kunna ställa upp och analysera företags etableringsproblem med hjälp av neoklassisk nationalekonomisk teori.
 • Med hjälp av GIS beräkna kundunderlag och marknadsomland för olika typer av ekonomiska verksamheter.
 • Empiriskt med hjälp av ekonometrisk metod kunna analysera vilka faktorer som påverkat företags lokaliserings- migrationsval.
 • Empiriskt kunna analysera vilka faktorer som påverkar snabbväxande företags tillväxt särskilt småföretag.
 • Empiriskt kunna analysera vilka faktorer som påverkar företagsbeslut om nyetablering.
 • Beräkna optimala lokaliseringar med hjälp av GIS och R
 • Utvärdera optimala lokaliseringsmönster med befintliga lokaliseringar för olika branscher.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Ekonomi och ledarskap 7,5 hp, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
 • Statistika beräkningar med R, 7,5 hp, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H2ZUU
Huvudområde: