Kurs MD3007

Matematik IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning i matematikdidaktik. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom grundskolans matematikundervisning för senare år.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • självständigt och på ett korrekt språk författa ett problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund inom ett avgränsat matematikdidaktiskt område
  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat matematikdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera egenhändigt insamlat empiriskt material såväl som egna och andras forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska och didaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning, det första examensarbetet och egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen formulera en matematikdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat på ett sakligt och vetenskapligt sätt samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det valda problemområdet
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • visa förmåga att tillämpa forskningsetiska principer.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Matematik III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34TG
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.