Kurs MD2019

Matematik 2b för grundlärare F-3

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska kunskaper och förmågor samt utifrån matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar och fördjupar sin förmåga att ansvara för matematikundervisning i förskoleklassen samt grundskolans årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och resonera utifrån vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar elevers och undervisningsgruppers specifika behov,
  • presentera och redogöra för matematiska resonemang skriftligt, muntligt och med digitala verktyg,
  • kritiskt granska andras matematiska resonemang och redovisningar,
  • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom de matematiska områdena samband och förändring samt modellering,
  • analysera och kritiskt granska vetenskapliga undersökningar utifrån givna kriterier.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35UT
Huvudområde: