Kurs MD2017

Matematik 2a för grundlärare F-3

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska kunskaper och förmågor samt utifrån matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar och fördjupar sin förmåga att ansvara för matematikundervisning i förskoleklassen samt grundskolans årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • utifrån gällande styrdokument planera och genomföra bedömning och analys av elevers matematiska kunskaper samt planera för fortsatt lärande,
  • utifrån forskning och gällande styrdokument, analysera och värdera olika typer av bedömning inom området matematik,
  • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom de matematiska områdena algebra samt sannolikhet och statistik,
  • presentera, analysera och kritiskt granska statistiskt material,
  • använda digitala verktyg för att uttrycka och bearbeta ett matematiskt innehåll,
  • analysera och kritiskt granska vetenskapliga undersökningar utifrån givna kriterier.

Skriftlig tentamen genomförs på campus i Falun eller på distans på lärcentra eller lärosäte vid för kursen ordinarie tentamenstillfälle.

Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35UQ
Huvudområde: