Kurs MD1107

Matematikens historia för lärare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • uppvisa grundläggande kunskaper om matematikens utveckling genom historien ur olika perspektiv, t.ex. genusperspektiv,
  • redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika talsystem,
  • redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika räkneoperationer,
  • redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika matematiska symboler,
  • redogöra för olika sätt att formulera och lösa matematiska uppgifter utifrån ett historiskt perspektiv,
  • formulera och lösa matematiska uppgifter med olika historiska metoder samt redogöra för dessa metoder,
  • tolka och kritiskt granska olika matematiska idéer och uttrycksformer genom tiderna,
  • redogöra för den historiska utvecklingen av ett utvalt matematiskt område eller begrepp,
  • inkludera matematikens historia i undervisningsplanering med skolans styrdokument som utgångspunkt.