Kurs MD1106

Matematikdidaktik II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • använda och redogöra för olika perspektiv på matematik, matematikundervisning och matematiklärande,
  • diskutera matematikundervisningens förutsättningar och genomförande utifrån begreppen mångfald och jämlikhet,
  • analysera och värdera elevtexter samt undervisnings- och bedömningsmaterial,
  • identifiera och beskriva centrala forskningsmetoder som används för att studera undervisningsförlopp,
  • identifiera och redogöra för syfte, frågeställning, teori, metod och resultat i en vetenskaplig text,
  • värdera vetenskaplig text utifrån olika kvalitetskriterier.