Kurs MD1058

Matematik 1b för grundlärare åk F-3

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska förmågor och kunskaper samt utifrån aktuell matematikdidaktisk forskning utveckla förmågan att kunna ansvara för matematiklärandet för elever i förskoleklass och årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar matematikämnets didaktik
 • visa kunskaper om nödvändigheten att basera matematiken på logiska, axiomatiska system
 • visa förmåga att lösa uppgifter samt tillämpa och kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling
 • beskriva, analysera och tillämpa matematiska begrepp, kunskaper och förmågor som rör geometri
 • utifrån styrdokument och didaktisk forskning skapa, anpassa och analysera matematiska uppgifter till elever i förskoleklass och årskurs 1-3
 • utifrån styrdokument och didaktisk forskning planera undervisning som ger elever i förskoleklass och årskurs 1-3 möjlighet att utveckla matematiska förmågor och kunskaper
 • visa förståelse för elevers möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor genom estetiska lärprocesser.

Skriftlig tentamen genomförs på campus i Falun eller på distans på lärcentra eller lärosäte vid för kursen ordinarie tentamenstillfälle.

 

 

Startar och slutar:
v41, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-H35UL