Kurs MA1041

Matematik för bygg- och samhällsplanerare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska öka sin förmåga att förstå och använda grundläggande matematiska begrepp som är vanligt förekommande inom bygg- och samhällsplanering.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • identifiera och räkna med olika talsorter.
  • hantera och räkna med algebraiska uttryck.
  • lösa ekvationer och olikheter som innehåller polynom, rationella- , logaritmiska- ,exponentiella- eller trigonometriska uttryck
  • hantera funktionsbegreppet och använda elementära funktioner.
  • visa förståelse för gränsvärdesbegreppet och kunna beräkna gränsvärden för uttryck som innehåller elementära funktioner.
  • redogöra för definitionen av derivata och använda de vanligaste deriveringsreglerna.
  • använda olika integrationsmetoder för att bestämma primitivfunktioner och beräkna integraler.
  • behärska teori och lösningsmetodik för linjära ekvationssystem.
  • använda matriser och determinanter samt hantera räkneoperationer för dessa.