Kurs LI2018

Litteraturvetenskap III: Teori och metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa bred kännedom om litteraturvetenskapliga teorier och metoder i ett historiskt perspektiv
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt reflektera över texter från olika genrer och epoker
  • bedöma och värdera olika typer av vetenskaplig argumentation
  • tillämpa skilda litteraturvetenskapliga teorier, metoder och narratologiska begrepp i samband med tolkning av texter.